รายชื่อผู้จองซีดีประกอบละครบุพเพสันนิวาสผ่านช่องทาง FACEBOOK
4 เมษายน 2561 19:22:58
รายชื่อผู้จองซีดีประกอบละครบุพเพสันนิวาสผ่านช่องทาง FACEBOOK
ชื่อ จำนวน โอนงิน วันที่ เวลา
น.ส. พรกนก สุขเจริญ  1 SCB /330 22-มี.ค. 19.23
ชนิดาภา รัตนรุ่งชัยนนท์ 1 กสิกร/330 22-มี.ค. 19.31
สุกานดา หิรัญญสุทธิ์ 1 กสิกร/330 22-มี.ค. 19.31
จินดามณี ซีกัล  1 SCB /330 22-มี.ค. 19.37
ธัญวลัย ศรีเพ็ง 1 กสิกร/330 22-มี.ค. 19.54
น.ส. ฉัตรกมล ปิยจารุพร 1 กสิกร/330 22-มี.ค. 19.56
ปฐมา พุทธิมา 1 SCB /330 22-มี.ค. 20.17
ปุญญาดา ตะวันแสงสุกกล่ำ 1 กสิกร/330 22-มี.ค. 20.21
ฐานะมาศ พงศ์เพิ่มเพชร 1 SCB /330 22-มี.ค. 20.2
พิชญา แฉล้มวารี 1 กสิกร/330 22-มี.ค. 20.33
นางผาณิต พรประทาน 2 SCB/610 22-มี.ค. 20.34
แพรทิพย์ ศิริภักดีชัยกุล 1 กสิกร/330 22-มี.ค. 21.02
สุภาพ อันชัน 2 BBL/610 22-มี.ค. 23.41
วิยดา อิงคนันท์  1 กสิกร/330 23-มี.ค. 10.5
ปราชญ์ สามงามแจ่ม  1 กสิกร/330 23-มี.ค. 10.43
ปาจรีย์ ปานประชา 2 SCB/630 23-มี.ค. 10.08
ชุติภาส เกียรติประทุม 1 กสิกร/330 23-มี.ค. 11.08
สุดารัตน์. ปัญญสา 1 กสิกร/330 23-มี.ค. 16.21
ศิริพันธุ์ พงษ์วัฒนไพศาล 1 กรุงไทย/330 23-มี.ค. 17.43
สิริธร ก้งเส้ง 1 SCB/330 23-มี.ค. 17.4
นางสาวกรรณิการ์ สายต๋าคำ 1 SCB/330 23-มี.ค. 20.11
ณัฐภัสสร แอนุ้ย  1 กรุงไทย/330 23-มี.ค. 15.28
พิมพ์ชนก รินเชื้อ 1 พร้อมเพย์/330 24-มี.ค. 14.16
ขวัญเนตร เพิ่มพูล (แอม) 2 SCB/610 24-มี.ค. 12.01
เฉลิมเกียรติ แสนธิ 1 กสิกร/330 24-มี.ค. 18.34
น.ส.ปิยะนันท์ อินทร์นุ่ม 1 กสิกร/330 24-มี.ค. 14.33
นพวรรณ โพธิ์ประสิทธิ์ 1 กสิกร/330 24-มี.ค. 16.17
ขวัญชัย ภิมย์รักษ์ 1 กสิกร/330 25-มี.ค. 12.01
คุณรสิตา มีมงคลกุลดิลก 1 กสิกร/330 25-มี.ค. 12.19
วนัชพร อนันต์มนตรีโชค 1 SCB/330 26-มี.ค. 12.48
อโยฤทัย เกตุทอง 1 กรุงไทย/330 26-มี.ค. 16.04
น.ส.รัชฎาภรณ์ ขาวขำ 1 SCB/330 26-มี.ค. 19.58
สมุนา แดงเรือง 1 SCB /330 27-มี.ค. 13.09
นิชาภา แสนปันเจียง 1 SCB/330 27-มี.ค. 8.05
น.ส. ชฎาพร หอซิน 1 SCB/330 27-มี.ค. 15.02